Kasy fiskalne Online Częstochowa - fiskalnekasy.pl

Przejdź do treści

Kasy fiskalne Online Częstochowa


Kasy fiskalne ONLINE – co to takiego?

                                                                           
      
         
Kasy fiskalne ONLINE  to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły  komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa  Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej  Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in: raporty dobowe,  paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o  dokonanych przeglądach okresowych.
Oprócz powyższego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru  ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Przewiduje się, że kasy będą  musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny  czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Będzie  się to odbywać bez wiedzy użytkownika.
Użytkownik kasy ONLINE będzie  musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, dzięki któremu kasa będzie  mogła łączyć się z Repozytorium.
    
Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał  zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę,  dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

Kasy ONLINE – po pierwsze zmiana ustawy i nowe rozporządzenie.
Nie ma jeszcze finalnych aktów prawnych dotyczących kas ONLINE.
Projekt  rozporządzenia technicznego jest już po notyfikacji w Unii  Europejskiej. Z informacji otrzymanych z Ministerstwa Przedsiębiorczości  i Technologii na spotkaniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. poinformowano o  planowanym wejściu w życie rozporządzenia technicznego (które nastąpi do  końca maja 2018 r.). Dopiero po tej dacie producenci będą mogli składać  wnioski homologacyjne dla kas ONLINE w Głównym Urzędzie Miar.
Kolejny etap związany jest z datą 1.10.2018 r.  gdy planowane jest  wejście w życie ustawy o VAT określającej m.in. kształt Centralne-go  Repozytorium Kas. Dopiero wtedy może nastąpić fiskalizacja oraz uzyskać  będzie można odliczenie za
zakup kasy ONLINE.
Kwestie prawne w sprawie kas ONLINE regulują:
 - rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
 - rozporządzenie w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatko-wanych na zakup kas rejestrujących.
Ich treści można znaleźć na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach
(https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303053).
W  dniu 27.04.2018 r.  projekt ustawy (Ustawa  o zmianie ustawy o podatku  od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach) przekazano do sejmu.  Według informacji ze strony internetowej RCL „dalszy ciąg procesu  legislacyjne-go wspomnianego projektu znajduje się na stronach Sejmu  RP”.
Uwaga!
Dopiero wejście w życie rozporządzenia  technicznego  umożliwi producentom urządzeń fiskalnych ubieganie się o  decyzje dopuszczające do obrotu kasy ONLINE. Taką decyzję wydaje prezes  Głównego Urzędu Miar, po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań,  weryfikując, czy kasa spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju i  Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą  odpowiadać kasy rejestrujące.

Kiedy kasy ONLINE będą dopuszczone do sprzedaży?
Projekt rozporządzenia technicznego już został notyfikowa-ny w UE a proces ten zakończył się 20.04.2018 r.
Ministerstwo Finansów opracowało zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług.
Zanim kasy ONLINE pojawią się na rynku:
     
  • Producenci muszą otrzymać potwierdzenie Prezesa GUM (homologację).
  •  
  • Po otrzymaniu homologacji będzie można rozpocząć produkcję.
  •  
  • Dopiero po spełnieniu powyższych warunków kasy ONLINE będą mogły być wprowadzone do obrotu.
  •  
  • Odliczenia na zakup kas ONLINE oraz ich fiskalizacja będzie możliwa  dopiero po wejściu w życie ustawy o VAT, czyli najwcześniej po 1  października 2018 r.
  •  
Kiedy dokładnie?
Biorąc pod uwagę powyższe można założyć, że  pierwsze kasy ONLINE  pojawią się na rynku już na początku września 2018 r. ale ich  fiskalizacja będzie możliwa dopiero po 1 października 2018 r.

Kto będzie musiał zainstalować kasy ONLINE?
Projekt  ustawy zmieniającej ustawę o VAT zawiera proponowa-ny przez  Ministerstwo Finansów, harmonogram wprowadzania kas ONLINE. W pierwszej  kolejności obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą tego rodzaju kas  zostaną objęci przedsiębiorcy świadczący usługi*:
a)  od 01.01.2019 r. - naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym  naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) jak  również w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz  motorowerów,
b) od 01.01.2019 r. -   dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej oleju napędowego, gazu  przeznaczonego do napędu silników spalinowych,
c)  od 01.07.2019 r. - związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez  stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w  zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
d)  od 01.01.2020 r. - fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,  budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i  lekarzy dentystów, prawników, oraz związane z działalnością obiektów  służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.
* Terminy wskazane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
    
Ważne!
Projekt ustawy przewiduje, że podatnicy,  których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE  będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto*  jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia (dot. to  również podatników którzy zostaną zobligowani do wymiany urządzeń na  kasy ONLINE). Osoby, które instalują po raz pierwszy kasę rejestrującą  również będą mogli skorzystać z takiego odliczenia pod warunkiem, że  zainstalują kasę ONLINE.
* W projekcie  ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo  o miarach zawarto zapis nadający Ministrowi Finansów możliwość  podwyższenia wysokości odliczenia lub zwrotu ( art . 1 pkt 2 podpunkt  n).
Uwaga!
Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały  wymie-nione w projekcie ustawy nie mają obowiązku wymiany kas na ONLINE.  Mogą stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu.
BSD-NET.PL Copyright (c) 2004 - 2018
al. 11-listopada 1/3 box 5
42-200 Częstochowa
CH Estakada
tel: +512290064
       +343633332
e-mail:
Wróć do spisu treści